Trustpilot

Forretningsbetingelser

 

Forretningsbetingelser for internetbutikken UNITRAILER.DK af  26.02.2019

 

I.  Definitioner

De i nærværende forretningsbetingelser angivne udtryk betyder:

1. Kunde – fysisk eller juridisk person, som indenfor butikkens rammer foretager Bestillinger i denne;

2. Forbruger – i overensstemmelse med Civilkodeksets art. 22[1] angiver det en fysisk person, som indgår en juridisk forpligtende aftale med en virksomhed, som ikke direkte er forbundet med den fysiske persons erhvervsaktivitet eller professionelle virke.

3.  Civilkodekset – Lov af 23. april 1964 (Dz.U. /polsk lovtidende/ Nr. 16, position 93 med ændringer);

4.  Forretningsbetingelser – nærværende forretningsbetingelser om levering af ydelser ved elektronisk kommunikation indenfor rammerne af internetbutikken unitrailer.dk;

5.  Internetbutikken (Butik) – – internetservice tilgængelig på adressen unitrailer.dk, ved hjælp af hvilken Kunden i særdeleshed kan afgive bestillinger;

6.  Vare – produkter som præsenteres i Internetbutikken;

7. Sælgsaftale – salgsaftale om varer som forstået i Civilkodekset indgået mellem UNITRAILER SP. Z O.O. og Kunden, som er indgået ved hjælp af butikkens Internetservice;

8.  Lov om Forbrugerrettigheder – Lov af 30. maj 2014 om Forbrugernes Rettigheder (Dz.U. /polsk lovtidende/ fra 2014 position 827);

9.  Lov om elektronisk levering af serviceydelser – Lov af 18. juli 2002 om elektronisk levering af serviceydelser (Dz. U. /polsk lovtidende/ Nr. 144 position 1204 med ændringer);

10.  Bestilling – Kundens viljeserklæring, som direkte har til hensigt at indgå en salgsaftale, som i særdeleshed angiver Varens type og mængde.

 

II.  Generelle bestemmelser

2.1.  Nærværende Forretningsbetingelser fastlægger principperne for anvendelse af internetbutikken, som er tilgængelig på adressen: unitrailer.dk.

2.2.  Nærværende Forretningsbetingelser er forretningsbetingelser som defineret i art. 8 i Lov om serviceydelser i elektronisk form.

2.3.  Internetbutikken som fungerer på adressen: unitrailer.dk,drives af Unitrailer sp. z o.o. ul. Kuźnicza 6-8, 21-040 Świdnik, KRS /Virksomhedsregisteret/ 0000624998, NIP /skattenummer/ 5213739921, selskabskapital 5.000 PLN.

2.4.  Nærværende Forretningsbetingelser fastsætter i særdeleshed (afhængigt af de tilgængelige muligheder):

a)  principperne for registrering og anvendelse af kontoen indenfor rammerne af internetbutikken;

b)  betingelser og principper for at foretage elektronisk reservation af de produkter, som er tilgængelige indenfor internetbutikkens rammer;

c)  betingelser og principper for afgivelse af bestillinger ved elektronisk kommunikation indenfor rammerne af internetbutikken;

d)  principperne for indgåelse af salgsaftaler med anvendelse af ydelser leveret indenfor rammerne af internetbutikken.

2.5. Brug af internetbutikken er mulig under forudsætning af at det teleinformationssystem, Kunden gør brug af, opfylder følgende tekniske minimumskrav: IE version 7 eller nyere, FireFox version 3 eller nyere, Opera version 9 eller nyere, Chrome version 10 eller nyere, Safari med installerede nyeste versioner af JAVA og FLASH, på skærme med en opløsning over 1024 px.

2.6. For at gøre brug af Internetbutikken skal Kunden selv skaffe sig adgang til en computer eller slutudstyr med adgang til internettet.

2.7.  I overensstemmelse med gældende lovbestemmelser forbeholder UNITRAILER sp. z o.o. sig retten til at begrænse levering af ydelser fra Internetbutikken til personer, som ikke er fyldt 18 år. I så fald vil den potentielle Kunde blive informeret om dette.

2.8.  Kunderne kan til enhver tid opnå adgang til nærværende Forretningsbetingelser ved hjælp af et link, som er anbragt på hovedsiden på unitrailer.dk, samt at nedtage disse og lade dem printe.

 

III. Principper for anvendelse af Internetbutikken

3.1. Betingelsen for at begynde at gøre brug af Internetbutikken er registrering indenfor rammerne af denne.

3.2. Registrering forestår gennem udfyldelse og accept af en registreringsformular, som er tilgængelig på en af Butikkens sider.

3.3. Betingelsen for registrering er tydelig samtykke til indholdet af Forretningsbetingelserne samt angivelse af persondata angivet som obligatoriske.

3.4. UNITRAILER sp. z o.o. kan fratage Kunden retten til at gøre brug af Internetbutikken, og kan også begrænse kundens adgang til dele eller hele Internetbutikkens ressourcer med omgående virkning, såfremt Kunden overtræder Forretningsbetingelserne, i særdeleshed når Kunden:

a) under registrering i Internetbutikken angav usande, upræcise eller ikke aktuelle oplysninger, som var vildledende eller krænkede tredjemands rettigheder,

b)  ved hjælp af Internetbutikken har krænket tredjemands ære og værdighed, i særdeleshed den personlige integritet hos Internetbutikkens andre kunder,

c)  tillader sig anden adfærd, som af UNITRAILER sp. z o.o.. anses for at være en adfærd, som ikke er i overensstemmelse med gældende lovbestemmelser eller de almindelige principper for anvendelse af internettet, eller som krænker UNITRAILER sp. z o.o.’s gode navn og rygte.

3.5.  En person, som er blevet frataget retten til at gøre brug af Internetbutikken, må ikke foretage fornyet registrering uden UNITRAILER sp. z o.o.’s forudgående samtykke.

3.6. For at sikre en sikker formidling af meddelelser og data i forbindelse med de indenfor rammerne af de af Portalen leverede ydelser, gennemfører Internetbutikken tekniske og organisatoriske løsninger, som modsvarer trusselsgraden og sikkerheden af de leverede ydelser, i særdeleshed midler som tjener til at forhindre ikke autoriserede personers adgang til eller mulighed for at ændre persondata, som fremsendes ved hjælp af internettet.

3.7. Kunden forpligter sig i særdeleshed til:

a) ikke at levere eller videregive indhold, som er forbudt ved lov, fx indhold som fremmer vold, som er ærekrænkende eller krænker tredjemands personlige integritet og andre rettigheder,

b) anvendelse af internetbutikken på en måde, som ikke forstyrrer dens drift, i særdeleshed gennem anvendelse af nærmere bestemte programmer eller udstyr,

c)  ikke at foretage tiltag så som: indenfor rammerne af Internetbutikken at rundsende eller anbringe ikke bestilte tilbud (spam),

d)  brug af internetbutikken på en måde, som er belastende for andre kunder samt for UNITRAILER sp. z o.o.,

e)  kun at gøre personligt brug af enhver form for indhold, som er offentliggjort indenfor Internetbutikkens rammer,

f)  brug af Internetbutikken på en måde, som er i overensstemmelse med de i Republikken Polen gældende bestemmelser, indholdet af forretningsbetingelserne og også de almindelige principper for anvendelse af Internettet.

 

IV.  Proceduren for indgåelse af en Salgsaftaley

4.1.  Information om varer angivet på Butikkens internetsider, i særdeleshed deres beskrivelse, tekniske parametre og brugsegenskaber samt pris, er en indbydelse til indgåelse af en aftale i overensstemmelse med Civilkodeksets art. 71.

4.2.  Med henblik på at indgå en salgsaftale ved hjælp af Internetbutikken, skal man gå ind på internetsiden unitrailer.dk, gennemføre valg af Vare, og foretage efterfølgende tekniske tiltag med afsæt i de for Kunden fremviste meddelelser samt information, som er tilgængelig på siden.

4.3. Valg af de af Kunden bestilte Varer foretages ved at tilføje disse til indkøbskurven.

4.4. Under afgivelse af Bestilling – indtil det øjeblik man trykker på tasten „jeg bestiller og betaler” – har Kunden mulighed for at modificere de indtastede data og den valgte Vare. Med henblik herpå skal man lade sig lede af de meddelelser, som fremvises for Kunden samt information, som er tilgængelig på siden.

4.5. Efter at den kunde, som gør brug af Internetbutikken, har givet alle de nødvendige oplysninger, fremvises en opsummering af den afgivne Bestilling. Opsummeringen af den afgivne bestilling indeholder information vedrørende:

a) den bestilte genstand,

b) stykprisen og den samlede pris på de bestilte produkter eller ydelser, herunder leveringsomkostninger og ekstraomkostninger (hvis sådanne forekommer),

c) den valgte betalingsmetode,

d) den valgte leveringsmetode,

e) leveringstidspunktet,

4.6. For at fremsende en Bestilling er det nødvendigt at foretage en accept af Forretningsbetingelsernes indhold, angivelse af persondata mærket som obligatoriske samt tryk på tasten ”jeg bestiller og betaler”.

4.7. Kundens fremsendelse af en Bestilling er en viljeserklæring om med UNITRAILER sp. z o.o. at indgå en Salgsaftale, i overensstemmelse med Forretningsbetingelsernes indhold.

4.8. Efter at have afgivet Bestilling, modtager Kunden en e-mailbesked, som indeholder den endelige bekræftelse af alle Bestillingens væsentlige elementer.

4.9. Aftalen anses som indgået i det øjeblik, Kunden modtager den ovenfor nævnte e-mail.

5.0. Salgsaftalen indgås på polsk med et indhold, som er i overensstemmelse med forretningsbetingelserne.

5.1. Kunderne kan til enhver tid opnå adgang til nærværende Forretningsbetingelser ved hjælp af et link, som er anbragt på hovedsiden på unitrailer.dk samt at nedtage disse og lade dem printe.

5.2. Lagring, sikring og videregivelse af oplysninger om Bestillingen samt de Generelle Betingelser (internetbutikkens Forretningsbetingelser) forestår ved hjælp af elektronisk post.

 

V.  Levering

5.1. Varelevering er begrænset til Kongeriget Danmarks område og forestår til den af Kunden under bestillingen angivne adresse.

5.2. Levering af de bestilte Varer foregår som kurerpost gennem virksomhederne: DPD, GLS, SUUS, Schenker, Raben. Leveringsomkostningerne kan ses på siden www.unitrailer.pl/wysylka.  Leveringsomkostningerne angives ligeledes i forbindelse med afgivelse af bestilling.

5.3. Fristen for gennemførelse af levering er fra 1 til 14 arbejdsdage regnet fra dagen for Kundens afgivelse af Bestilling.

 

VI.  Priser og betalingsmetoder

6.1. Prisen på varerne er angivet i danske kroner og indeholder alle elementer, herunder moms på 23%, told samt alle andre elementer.

6.2. Kunden har mulighed for at erlægge prisen:

a) ved overførsel til bankkonto PL85 1050 1953 1000 0090 8108 1508,

b) betaling i systemet: PayLane sp. z o.o. med hovedsæde i Gdansk på adressen. Norwida 4, postnummer: 80-280, KRS /Virksomhedsregisteret/: 0000227278., PayPal eller IAI betalinger.

 

VII.  Ret til at træde tilbage fra aftalen 

7.1 Kun Kunder som samtidigt er Forbrugere har ret til en 30-dages frist til at træde tilbage fra aftalen. En Forbruger har ret til at træde tilbage fra nærværende aftale indenfor en frist af 30 dage uden angivelse af nogen form for begrundelse. Fristen for tilbagetræden fra aftalen udløber efter forløbet af 30 dage fra det øjeblik, hvor du kom i besiddelse af genstanden eller hvor en tredjemand angivet af dig, bortset fra kureren, kom i besiddelse af genstanden. 

7.2 For at gøre brug af retten til at træde tilbage fra aftalen, skal du informere os, Unitrailer sp. z o.o. ul. Kuźnicza 6-8, 21-040 Świdnik, mail: unitrailer@unitrailer.dk om din beslutning om at træde tilbage fra nærværende aftale i form af en entydig erklæring (for eksempel en skrivelse sendt med post eller elektronisk post).

7.3 For at overholde fristen for tilbagetræden fra aftalen, er det tilstrækkeligt, at du sender information om gennemførelse af den dig tilkommende ret til tilbagetræden fra aftalen inden udløbet af fristen for tilbagetræden fra aftalen.

7.4 Følgerne af tilbagetræden fra aftalen

I tilfælde af tilbagetræden fra nærværende aftale refunderer vi dig alle de betalinger, vi har modtaget fra dig (med undtagelse af yderligere omkostninger som følge af at du har valgt en anden leveringsmetode end den billigste almindelige leveringsmetode, som tilbydes af os), uden unødigt ophold, og i alle tilfælde ikke senere end 14 dage efter den dag, hvor vi blev informeret om din beslutning om at gøre brug af retten til at træde tilbage fra aftalen. Refundering af betalingen foretager vi med anvendelse af den samme betalingsmetode, som du har brugt i den oprindelige transaktion, medmindre du tydeligt giver samtykke til en anden løsning; under alle omstændigheder erlægger du ingen gebyrer i forbindelse med refusionen. 

7.5 Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen indtil vi har modtaget genstanden tilbage, eller indtil vi har modtaget beviser på at den er afsendt, afhængigt af, hvad der forestår først.

7.6 Returadresse: send os venligst genstanden til adressen: Magazyn UNITRAILER, al. Lotników Polskich 1, 21-040 Świdnik. Forbrugeren har pligt til at returnere Varen til Sælgeren uden unødigt ophold, dog ikke senere end 14 dage fra dagen, hvor han trådte tilbage fra Salgsaftalen. Til overholdelse af fristen er det tilstrækkeligt at afsende Varen til Sælgerens adresse inden udløbet af denne frist.

7.7 Du skal returnere den genstand, som er genstand for aftalen, som du er trådt tilbage fra, på egen omkostning og risiko.

 

 

VIII. Reklamationer vedrørende Varer

8.1. UNITRAILER sp. z o.o er som sælger ansvarlig overfor Kunden som Forbruger som forstået ved Civilkodeksets art. 22[1], som følge af produktansvar for fejl i det omfang, dette er angivet i Civilkodekset, i særdeleshed art. 556 samt art. 556[1] - 556[3] og følgende i Civilkodekset.

8.2. Reklamation som følge at krænkelse af lovgaranterede rettigheder, eller på basis af nærværende Forretningsbetingelser, skal rettes til adressen unitrailer@unitrailer.dk. UNITRAILER sp. z o.o forpligter sig til at behandle enhver reklamation indenfor en frist på 14 dage. Manglende behandling af reklamationen indenfor ovenstående frist betyder anerkendelse af reklamationens berettigelse.

8.3. I tilfælde af at UNITRAILER sp. z o.o ikke er producent af varen, bærer Producenten ansvaret som følge af garanti for den solgte Vare, på de betingelser og i den periode som er angivet på garantibeviset. Såfremt dette er angivet i garantibeviset, kan Kunden anmelde sit krav indenfor rammerne af garantien direkte hos et autoriseret serviceværksted, hvis adresse befinder sig på garantibeviset.

 

IX. Reklamation vedrørende levering af ydelser i elektronisk form

9.1. UNITRAILER sp. z o.o tager tiltag for at sikre Butikkens fuldt ud korrekte funktion, i et sådant omfang som det fremgår af den aktuelle tekniske viden, og forpligter sig til indenfor en rimelig frist af fjerne enhver fejl, som er anmeldt af Kunderne.

9.2. Kunden forpligter sig til uden unødig forsinkelse at informere UNITRAILER sp. z o.o om enhver form for fejl eller pauser i Internetbutikkens funktion.

9.3. Fejl i forbindelse med Butikkens funktion kan Kunden skriftligt anmelde til adressen Unitrailer sp. z o.o. ul. Kuźnicza 6-8, 21-040 Świdnik  eller pr. mail til adressen unitrailer@unitrailer.dk eller ved anvendelse af kontaktformularen.

9.4. I reklamationen bør Kunden angive sit for- og efternavn, postadresse, fejltype og dagen, hvor der forekom fejl i Butikkens funktion.

9.5. UNITRAILER sp. z o.o forpligter sig til at behandle enhver reklamation indenfor en frist på 14 dage. Manglende behandling af reklamationen indenfor ovenstående frist betyder anerkendelse af reklamationens berettigelse.

 

X.  Afgørelse af stridigheder og afsluttende bestemmelser

10.1. Kunder, som er Forbrugere, kan om ønsket gøre brug af udenretlige metoder til behandling af reklamationer og forfølgelse af krav. Stridigheder som følge af internetkøb kan løses ved hjælp af mægling ved de Regionale Inspektorater for handelsinspektion eller ved en klagenævnssag ved det Regionale Inspektorat for handelsinspektion. Forbrugeren kan ligeledes gøre brug af andre metoder til udenretlig løsning af stridigheder og fx indlevere sin klage gennem unionsplatformen ODR, som er tilgængelig på adressen: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

10.2. I tilfælde af manglende interesse fra Forbrugerens side i muligheden for at gøre brug af udenretlige måder til behandling af stridigheder, kan løsning af eventuelle stridigheder mellem UNITRAILER sp. z o.o Forbrugeren løses ved den kompetente domstol i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i Civilkodekset.

10.3. Afgørelse af eventuelle opståede stridigheder mellem UNITRAILER sp. z o.o og Kunden, som samtidig er Forbruger, vil blive behandlet ved den kompetente domstol under hensyn til UNITRAILER sp. z o.o’s hovedsæde.

10.4. Ved forhold, som ikke er reguleret af nærværende Forretningsbetingelser, finder Civilkodeksets bestemmelser anvendelse, og også Lov om serviceydelser i elektronisk form samt andre polske lovbestemmelser.

 

pixel