Trustpilot

Persondata politik og cookies

 1. 1 Dataansvar
  1. 1.1 Denne politik om behandling af personoplysninger ("Persondatapolitik") beskriver, hvorledes Unitrailer Sp. z o.o. ("Unitrailer", "os", "vores", "vi") indsamler og behandler oplysninger om dig.
  2. 1.2 Unitrailer er dataansvarlig og har følgende kontaktoplysninger:
   1. 1.2.1 Budowlana 30, 20-469 Lublin, Polen;
   2. 1.2.2 unitrailer@unitrailer.dk
  3. 1.3 Forbruger – i overensstemmelse med Civilkodeksets art. 22[1] angiver det en fysisk person, som angiver det en fysisk person, som indgår en juridisk forpligtende aftale med en virksomhed, som ikke direkte er forbundet med den fysiske persons erhvervsaktivitet eller professionelle virke.
  4. 1.4 Kunde - fysisk eller juridisk person, som indenfor butikkens rammer foretager Bestillinger i denne.
  5. 1.5 Internetbutikken (Butik) - internetservice tilgængelig på adressen unitrailer.dk, ved hjælp af hvilken Kunden i særdeleshed kan afgive bestillinger.
  6. 1.6 Nyhedsbrev - oplysninger, i overensstemmelse med lovgivning fra d. 18 juli 2002, om at modtage kommercielle oplysninger pr. elektronisk post (t.j. Dz.U.2019 poz.123) fra Sælgeren til Kunden / Brugeren; dens modtagelse er frivillig og kræver samtykke fra Kunden / Brugeren.
  7. 1.7 Konto - data, der er gemt i Internetbutikken og i Sælgerens IKT-system vedrørende en Kunde / Bruger såvel som ordrer, der er afgivet af ham og indgåede kontrakter.
 2. 2 Formål, juridisk grundlag og den tidsperiode, data behandles
  1. 2.1 Med henblik på at gennemføre en Salgsaftale på afstand, behandler Sælgeren:
   1. 2.1.1 information vedrørende Brugerens udstyr med henblik på at sikre, at ydelsen virker korrekt: Computerens IP-adresse, information indeholdt i cookies eller andre tilsvarende teknologier, oplysninger om den pågældende session, oplysninger om internetbrowseren, oplysninger om udstyret, oplysninger om aktiviteten på siden, herunder de enkelte undersider.
   2. 2.1.2 information om geolokalisering, såfremt Brugeren har givet samtykke til, at serviceudbyderen har adgang til geolokalisering. Information om geolokalisering anvendes til at levere tilpassede tilbud om produkter og serviceydelser.
  2. 2.2 Denne information indeholder ikke oplysninger om Brugerens identitet, men i forbindelse med andre informationer kan de udgøre personoplysninger, og Administratoren omfatter derfor disse data med den fulde beskyttelse, som tilkommer på basis af Persondataforordningen.
  3. 2.3 Disse data behandles i overensstemmelse med Persondataforordningens art. 6 stk. 1 lit. b, med henblik på levering af en ydelse, dvs. aftale om levering af tjenesteydelser ved hjælp af elektronisk kommunikation i overensstemmelse med Forretningsbetingelserne samt Persondataforordningens art. 6 stk. 1 lit., og i forbindelse med samtykke til brug af nærmere bestemte cookies eller anden tilsvarende teknologi, i overensstemmelse med lovgivning om telekommunikation udtrykt ved indstillingerne i internetbrowseren eller i forbindelse med samtykke til geolokalisering. Oplysningerne behandles indtil Brugeren ophører med anvendelse af Internetbutikken.
 3. 3 Administratoren marketingtiltag
  1. 3.1 På internetbutikkens internetside kan Administrator anbringe marketinginformation om sine produkter eller ydelser. Administrators visning af sådant indhold vil finde sted i overensstemmelse med Persondataforordningens art. 6 stk.1 lit. f, i overensstemmelse med Administrators juridisk berettigede interesser, som består i at offentliggøre indhold, som er forbundet med de leverede ydelser samt kampagneindhold, som Administrator er forbundet med. Samtidigt krænker disse tiltag ikke Brugerens rettigheder og friheder, idet Brugerne forventer at modtage indhold af lignende karakter, ønsker dette eller det er deres direkte formål med besøget på Internetbutikkens side/ sider.
 4. 4 Modtagerne af brugernes oplysninger
  1. 4.1 Administrator videregiver kun brugernes persondata til virksomheder på basis af indgåede aftaler om overdragelse af data med henblik på at udføre ydelser for Administrator, fx hosting og servicering af Siderne, IT-ydelser, servicering af marketing og PR.
  2. 4.2 For at kunne tilbyde dig en Klarna-betalingsmetode kan vi videregive dine personoplysninger i form af kontaktoplysninger og ordreoplysninger til Klarna under din købsproces, så Klarna kan vurdere, om du er kvalificeret til en Klarna-betalingsmetode, og tilpasse disse metoder til dine præferencer. Personoplysninger behandles i overensstemmelse med Klarnas privatlivspolitik

 5. 5 Overførsel til modtagere i tredjelande
  1. 5.1 Vi overfører ikke data til tredjelande.
 6. 6 Dine rettigheder
  1. 6.1 Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig:
   1. 6.1.1 ret til adgang (Persondataforordningens art. 15) - bekræftelse fra Administrator på, om persondata behandles. Såfremt persondata om en person behandles, er vedkommende berettiget til at få adgang til disse data og modtage følgende information: formålet med behandlingen, kategorier af persondata, modtagere eller kategorier af modtagere, til hvem data er blevet eller vil blive vist, om den periode data vil blive gemt eller kriterierne for dette, om ret til at kræve korrigering, sletning eller begrænsning af behandling af persondata, som tilkommer den person, disse data vedrører, samt til at modsætte sig behandlingen af disse.
   2. 6.1.2 ret til at få udleveret en kopi af dine personoplysninger (art. 15 ust.3 GDPR) - du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til os. Den første kopi er gratis, for næstfølgende kopi skal der betales;
   3. 6.1.3 ret til at få rettet urigtige personoplysninger (art. 16 GDPR) - du har ret til at anmode os om at rette oplysningerne. Ved modtagelse af en sådan anmodning vil vi sørge for at få de pågældende oplysninger tilrettet/slettet;
   4. 6.1.4 ret til sletning (art. 17 GDPR) - i særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer;
   5. 6.1.5 ret til begrænsning af behandling (art. 18 GDPR)- du har ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset, når:
    1. 6.1.5.1 nøjagtigheden af de pågældende oplysninger anfægtes,
    2. 6.1.5.2 dine oplysningerne behandles ulovligt, men du ikke ønsker dem slettet, og derfor anmoder om begrænset behandling,
    3. 6.1.5.3 oplysningerne ikke længere skal bruges til det oprindelige formål, men af juridiske årsager ikke kan slettes endnu,
    4. 6.1.5.4 der endnu ikke er truffet afgørelse om din indsigelse mod behandling af personoplysninger;
   6. 6.1.6 ret til at transmittere oplysninger (art. 20 GDPR) - Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring;
   7. 6.1.7 ret til at klage (art. 21 GDPR) - du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring;
   8. 6.1.8 ret til at tilbagekalde samtykke Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på jfr. kontaktoplysningerne i pkt. 7, Kontaktoplysninger.
  2. 6.2 For at gøre brug af ovenstående rettigheder, skal den person, som data vedrører, tage kontakt til Administrator og informere denne om, hvilken rettighed vedkommende ønsker at gøre brug af og i hvilket omfang.
 7. 7 Direktøren for Persondatastyrelsen
  1. 7.1 Den person, disse persondata vedrører, har ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden, som i Polen er Direktøren for Persondatastyrelsen med hovedsæde i Warszawa, adresse ul. Stawki 2, som kan kontaktes på følgende måde:
   1. 7.1.1 Pr. brev: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polen;
   2. 7.1.2 gennem den elektroniske postbox, som er tilgængelig på internetsiden: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
   3. 7.1.3 Infolinje: +48 606-950-0000.
 8. 8 Inspektør for Beskyttelse af Persondata
  1. 8.1 Den person, disse persondata vedrører, kan også i ethvert tilfælde tage direkte kontakt til Administrators inspektør for beskyttelse af persondata ved hjælp af en e-mailbesked eller pr. brev til Administrators adresse som angivet i punkt 2.
 9. 9 Ændring af Privatlivspolitik
  1. 9.1 Privatlivspolitikken kan suppleres eller ændres i overensstemmelse med Administrators løbende behov, således at der sikres aktuel og pålidelig information til brugerne.
 10. 10 Cookies
  1. 10.1 Internetbutikken gennemfører informationsindsamling om kunderne og Brugerne og deres adfærd på følgende måde:
   1. 10.1.1 gennem frivillig indtastning af data i informationsformularen, med de formål, som det fremgår af den enkelte formular;
   2. 10.1.2 gennem lagring på cookies på slutudstyret;
   3. 10.1.3 ved at internetbutikkens hostingfirma indsamler logins til www-serveren (nødvendigt for at servicen skal virke korrekt).
  2. 10.2 Cookies et datainformation, i særdeleshed tekstfiler, som opbevares på slutudstyret hos Kunden/ Brugeren, og er beregnet til anvendelse med Internetbutikkens Internetside. Cookies indeholder som regel navnet på den internetside, som de kommer fra, den tid de er lagret på slutudstyret og et unikt nummer.
  3. 10.3 Cookie-filer anvendes til følgende formål:
   1. 10.3.1 oprettelse af statistik, som hjælper med at forstå, hvordan Internetbutikkens Kunder/Brugere anvender internetsiden, hvilket gør det muligt at forbedre dens struktur og indhold;
   2. 10.3.2 de fastholder Kundens/ Brugerens internetsession (efter at denne er logget på), hvilket gør, at Kunden/ Brugeren ikke på ny skal skrive brugernavn og adgangskode på hver af Internetbutikkens undersider;
   3. 10.3.3 definerer kundeprofilen for at vise anbefalede produkter og tilpassede materialer i reklamenetværket, i særdeleshed Googles netværk.
  4. 10.4 Programmer til at se internetsider (webbrowsere) vil normalt som standard tillade cookies på Kundens/ Brugerens slutudstyr. Kunderne/ Brugerne kan foretage ændringer i indstillingerne for så vidt angår dette. Webbrowserne gør det muligt at slette cookie-filer. Det er også muligt at blokere cookies manuelt.
  5. 10.5 Begrænsningen i anvendelsen af cookies kan have indflydelse på visse former af den funktionalitet, som er tilgængelig på Internetbutikkens internetsider.
  6. 10.6 Cookies kan anvendes af reklamenetværk, særligt af netværket Google til at vise reklamer, som er tilpasset den måde, Kunden anvender Internetbutikken på. Med henblik herpå kan de opbevare information om Kundens navigationsspor eller den periode han har opholdt sig på den pågældende internetside.
  7. 10.7 Cookies kan anvendes af reklamenetværk, særligt af netværket Google til at vise reklamer, som er tilpasset den måde, Kunden anvender Internetbutikken på. Med henblik herpå kan de opbevare information om Kundens navigationsspor eller den periode han har opholdt sig på den pågældende internetside.
  8. 10.8 Såfremt Kunden/ Brugeren ikke ønsker at gøre brug af cookies, kan vedkommende ændre indstillingerne i browseren. Afbrydelse af servicering af cookies, som er nødvendige for autentificering, sikkerhed og fastholdelse af Kundens præferencer, kan dog vanskeliggøre, og i ekstreme tilfælde umuliggøre, anvendelse af internetbutikken.
  9. 10.9 På Internetbutikkens internetside er anbragt plugins, som kan videregive oplysninger om Kunder / Brugere til Administratorer så som fx: Facebook, Google, Instagram, LinkedIn, YouTube, Salesmanago, Gemius. .
  10. 10.10 Med henblik på en korrekt gennemførelse af salgsaftalen på afstand, kan Administrator overdrage oplysninger om Kunder/ Brugere til kurerfirmaer. De aktuelle leveringsmuligheder fra Internetbutikken kan ses på adressen https://unitrailer.dk/dan-delivery.html.
  11. 10.11 Med henblik på en korrekt gennemførelse af salgsaftalen på afstand, kan Administrator overdrage oplysninger om Kunder/ Brugere til internetbaserede betalingssystemer. De aktuelle betalingsmuligheder internetbutikken i form af forudbetaling kan ses på https://unitrailer.dk/dan-payments.html.
 11. 11 Nyhedsbrev
  1. 11.1 1.Kunden kan give samtykke til at modtage kommercielle oplysninger pr. elektronisk post, ved at sætte kryds i den relevante rubrik i registreringsformularen, eller senere i det relevante faneblad. I tilfælde af et sådant samtykke, vil Kunden/ Brugeren modtage information (Nyhedsbrev) fra Internetbutikken til den valgte e-mailadresse, og også andet salgsmateriale, som fremsendes af Sælger.
  2. 11.2 2.Kunden kan til enhver tid selv afmelde modtagelsen af Nyhedsbrevet, ved at sætte kryds i den relevante rubrik på siden med kontooplysninger, eller ved at gå til formularen https://unitrailer.dk/newsletter.php, ved at klikke på det relevante link, som befinder sig i alle Nyhedsbreve, eller ved hjælp af Kundeservice.
 12. 12 Konto
  1. 12.1 Kunden må ikke anbringe indhold, herunder anmeldelser og synspunkter og andre oplysninger, af ulovlig karakter på Internetbutikkens sider eller sende Sælger sådant indhold.
  2. 12.2 Kunden/ Brugeren får adgang til Kontoen, efter at have registreret sig på siden.
  3. 12.3 Indenfor rammerne af registreringen angiver Kunden/ Brugeren kontotype eller køn, fornavn, efternavn, firmanavn, CVR-nummer, fakturaoplysninger, forsendelsesoplysninger, e-mailadresse samt vælger en adgangskode. Kunden/ Brugeren forsikrer, at de af vedkommende opgivne oplysninger i registreringsformularen er i overensstemmelse med sandheden. Registreringer kræver grundig læsning af Forretningsbetingelserne samt i registreringsformularen angivelse af, at Kunden/ Brugeren har gjort sig bekendt med Forretningsbetingelserne og fuldt ud accepterer alle heri indeholdte bestemmelser.
  4. 12.4 I det øjeblik Kunden får adgang til Kontoen, indgås en tidsubegrænset aftale mellem Sælgeren og Kunden, vedrørende levering af ydelser i elektronisk form indenfor rammerne af kontoen. Kunden kan opsige denne aftale i overensstemmelse med de i Forretningsbetingelserne angivne bestemmelser.
  5. 12.5 Registrering af kontoen på en af Internetbutikkens sider, er samtidigt ensbetydende med registrering, som giver adgang til alle andre sider, hvor Internetbutikken optræder.
  6. 12.6 Kunden/ Brugeren kan til enhver tid opsige aftalen om levering af ydelser pr. elektronisk kommunikation med omgående virkning, ved at informere Sælger herom pr. e-mail eller skriftligt til Administrators adresse, oplysninger herom angivet i punkt 2.
  7. 12.7 Sælgeren har ret til at ophæve aftalen om levering af ydelser i forbindelse med kontoen, såfremt den ophører med at levere ydelser eller såfremt Internetbutikkens ydelser overføres til tredjepart, såfremt Kunden / Brugeren krænker loven eller bestemmelser i Forretningsbetingelserne, og også i tilfælde af at Kunden / Brugeren ikke har været aktiv i en periode på 6 måneder. Ophævelse af aftalen forestår med opretholdelse af en syv dages opsigelsesperiode. Sælgeren kan forbeholde sig, at fornyet registrering af konto kræver Sælgerens tilladelse.
pixel